Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

  1. 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000) - pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać (mapa powinna obejmować 3 - krotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50 metrów – mierząc od każdej granicy działki).

Obszar 3 - krotnej szerokości frontu działki nie dotyczy gospodarstw rolnych o powierzchni powyższej 9,55 ha.

 

STAROSTWO POWIATOWE

 

2.     Kserokopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi:

 

-      granicą terenu inwestycji oraz obszarem, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,

 

-      planowaną lokalizację projektowanego zamierzenia;

 

1 egzemplarz mapy ewidencyjnej w skali 1:5000;               

 

STAROSTWO POWIATOWE

 

  1. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie graficznej (dodatkowe rysunki lub opis, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu);

 

4.     Zapewnienia lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji lub oświadczenie wnioskodawcy o wykorzystaniu istniejących przyłączy (np. na wywóz nieczystości płynnych i stałych, dostawę wody (GMINA CHROSTKOWO), energii elektrycznej (ENERGA), gazu ziemnego);

 

5.     opłata skarbowa za wydanie decyzji 107 zł (cele mieszkaniowe są zwolnione z opłaty skarbowej) płatna na konto: Bank Spółdzielczy w Lipnie 82 9542 0008 2004 0030 0013 0007.

 

 

 

 

 

DODATKOWE  (należy załączyć w razie potrzeby):

 

  1. pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora);

 

2.     dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku występowania o wydanie decyzji dla nowej zabudowy w zabudowie zagrodowej);

 

3.     decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm);

 

Pokój nr 25 (I piętro)

107 zł (cele mieszkalne są zwolnione opłaty skarbowej)

17 zł (opłata od ewentulnie załączonego pełnomocnictwa)

30 dni w sytuacjach oczywistych
60 dni w sytuacjach skomplikowanych

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za porednictwem Wójta Gminy Chrostkowo

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego. [docx, 38.63 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl