STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE

STYPENDIUM SZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.),

W roku szkolnym 2019/2020 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

STYPENDIUM SZKOLNE  -    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 h przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

  •  od 01 września do dnia 15 września 2019r.

Stypendium szkolne wypłacane będzie jednorazowo w dwóch terminach:

I.   do dnia 31 grudnia 2019 r. – za okres od września do grudnia

II. do dnia 30 czerwca 2020 r. – za okres od stycznia do czerwca 2020 roku, po   otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 


ZASIŁEK SZKOLNY 2019/2020r.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
  • kradzież w mieszkaniu ucznia,
  • pożar lub zalanie mieszkania,
  • klęska żywiołowa (susza, powódź),
  • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
  • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Chrostkowo, pokój nr 20, (parter)

Opublikowano: 04 września 2019 12:44

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 967

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl