System Powiadamiania SMS-owego mieszkańców Gminy Chrostkowo

 (link otworzy duże zdjęcie)

Jeżeli chcesz otrzymywać darmowe powiadomienia o:

  • zebraniach wiejskich,
  • terminach zbiórek odpadów wielkogabarytowych,
  • nadchodzących zagrożeniach (np. wichury, gwałtowne burze),
  • ważnych wydarzeniach w gminie,
  • imprezach kulturalnych i sportowych,
  • bezpłatnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach itp.,

to wyślij sms pod numer 515 952 519, o treści:

 

L.p.

Sołectwo

Treść SMSa

1

Sołectwo Adamowo

CHROSTKOWO.ADAMOWO

2

Sołectwo Chojno

CHROSTKOWO.CHOJNO

3

Sołectwo Chrostkowo

CHROSTKOWO.CHROSTKOWO

4

Sołectwo Chrostkowo Nowe

CHROSTKOWO.CHROSTKOWONOWE

5

Sołectwo Głęboczek

CHROSTKOWO.GLEBOCZEK

6

Sołectwo Gołuchowo

CHROSTKOWO.GOLUCHOWO

7

Sołectwo Janiszewo

CHROSTKOWO.JANISZEWO

8

Sołectwo Kawno

CHROSTKOWO.KAWNO

9

Sołectwo Ksawery

CHROSTKOWO.KSAWERY

10

Sołectwo Lubianki

CHROSTKOWO.LUBIANKI

11

Sołectwo Majdany

CHROSTKOWO.MAJDANY

12

Sołectwo Makówiec

CHROSTKOWO.MAKOWIEC

13

Sołectwo Nowa Wieś

CHROSTKOWO.NOWAWIES

14

Sołectwo Sikórz

CHROSTKOWO.SIKORZ

15

Sołectwo Stalmierz

CHROSTKOWO.STALMIERZ

16

Sołectwo Wildno

CHROSTKOWO.WILDNO

 

 

Płacisz jak za zwykłego smsa, zgodnie ze swoim planem taryfowym. Twój numer będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłania komunikatów przez Urzędu Gminy Chrostkowo.

W każdej chwili możesz zrezygnować z powiadomień wysyłając smsa o treści NAZWA_KANAŁU.STOP (np. CHROSTKOWO.ADAMOWO.STOP) pod numer 515 952 519.

Za otrzymywane SMS-y nie ponosisz opłat.REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY CHROSTKOWO


§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Systemu Powiadamiania SMS Gminy Chrostkowo (zwanego dalej „Systemem”).
2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Gminy Chrostkowo (zwany dalej „Urzędem”).
3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści ustalonej przez Urząd.

§ 2 Zasady korzystania z Systemu

1. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Systemu.
2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM może dokonać rejestracji w Systemie poprzez:

  • wysłanie wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Urząd na numer 515 952 519,

3. Prawidłowa rejestracja w systemie powiadamiania SMS jest potwierdzona przesłaniem przez System powitanej wiadomości SMS do Użytkownika.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez:

  • wysłanie wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Urząd na numer 515 952 519,

5. Prawidłowe wyrejestrowanie z systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wysłanym do Użytkownika.
6. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora GSM.

 § 3 Komunikaty SMS

1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących obszarach tematycznych:

1) Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy. Treści tego typu rozsyłane są do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników bez względu na grupę tematyczną, do której zapisali się w Systemie podczas procesu rejestracji (w przypadku utworzenia grup tematycznych przez Urząd);

2) Informacje o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;

3) Informacje promujące działalność Urzędu oraz jego służb wśród społeczności lokalnej np. wiadomości dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź wspieranych przez Urząd lub odbywających się na jego terenie;

4) Informacje o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu.

2. Urząd Gminy Chrostkowo zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do systemu wyrazili zgodę na ich otrzymywanie oraz o tematyce dotyczącej Urzędu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
2. Urząd Gminy Chrostkowo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
3. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu.
4. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Urząd.
5. Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowiązuje od dnia 01 września 2015 r.


 

Opublikowano: 04 września 2015 08:30

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Zarządzenie nr 40/2015 [696.28 KB]

Wyświetleń: 1709

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl