Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego.

Chrostkowo, dnia 04.10.2018 r.

 

 

GK.6733.01.2018.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU POBLICZNEGO

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy: Usługi Projektowe „ELTOMES” działającej z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w dniu 04.10.2018 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 483/1, 477/1, 475, 474, 452, 451, 446/1, 439/3, 491, 502/1, 439/2, 432/4 w obrębie ewidencyjnym Makówiec, gmina Chrostkowo.

          W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Chrostkowie pokój nr 25. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                                                                                       Danuta Gralicka

 

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

  • zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.chrostkowo.pl - zakładka komunikaty);
  • zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo;
  • zamieszczono na tablicy ogłoszeń sołectwa Makówiec (przez sołtysa).

 

 

 

Opublikowano: 04 października 2018 14:16

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Chrostkowo

Wyświetleń: 310

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl