Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Chrostkowo, dnia 03.10.2018 r.

GK.6220.05.2018.MS

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 8, art. 9 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Chrostkowo informuje o wszczęciu postępowania na wniosek firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik – osoba fizyczna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży kratowej typu BOT-E, H = 54,0 m wraz z instalacją telekomunikacyjną P4 LPN0901A na działce oznaczonej numerem ewid. 246 w obrębie Janiszewo gmina Chrostkowo. Organem administracji właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Chrostkowo, pokój numer 25 w godzinach pn.-pt. 800-1430, a także istnieje możliwość składnia uwag i wniosków do Wójta Gminy Chrostkowo w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu do dnia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

  1. działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  2. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

 

Obwieszczenie wywieszono: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrostkowo; w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrostkowo www.bip.chrostkowo.pl (zakładka środowisko naturalne) oraz w rejestrze informacji o środowisku pod adresem http://chrostkowo.bipgmina.pl/sios/rejestr; w miejscu planowanej inwestycji przez sołtysów sołectw Chrostkowo i Janiszewo.

 

Sekretarz Gminy

Danuta Gralicka

Opublikowano: 08 października 2018 13:27

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Chrostkowo

Wyświetleń: 1082

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl