Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Chrostkowo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.


Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Chrostkowo.


Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.


Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Chrostkowo ustalona została w ilości - 1 osoba + wyłonieni zostaną również rachmistrzowie rezerwowi w ilości – 2 osoby.


I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Chrostkowo,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


II. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.


III. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania),                                                                                                                     4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (wzór do pobrania).

 


IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo pok. nr 27 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 54 306 75 38


Dodatkowe informacje:
1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Szkolenie kończy się egzaminem testowym.
Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego.   W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa od koniecznej, o powołaniu na rachmistrza decydować będzie kolejność zgłoszeń kandydatów.
4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Wójt Gminy Chrostkowo

mgr inż. Mariusz Lorenc

Opublikowano: 18 czerwca 2020 12:41

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Załączniki [53 KB]

Wyświetleń: 94

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl