Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chrostkowo"

Nr sprawy: Z.271.03.2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2018 r. pod numerem 521255-N-2018.

Opublikowano: 21 lutego 2018 12:27

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [427.76 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [906.85 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [58.47 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [52.51 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [75.44 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [398.07 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [400.88 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (część 1) [19.11 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (część 2) [6.76 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (część 3) [4.81 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (uzupełnienie) [4.47 MB]

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (część 1) [794.25 KB]

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (część 2) [661.2 KB]

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (część 3) [2.74 MB]

Załącznik nr 8 - Wykaz osób [55.45 KB]

Załącznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych [48.47 KB]

Załącznik nr 10 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (część 1) [207.32 KB]

Załącznik nr 10 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (część 2) [690.17 KB]

Załącznik nr 10 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (część 3) [15.3 MB]

Załącznik nr 11 - Oświadczenia Wykonawcy [53.48 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [200.57 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [297.03 KB]

Wyświetleń: 276

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl