Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo gm. Chrostkowo"

Nr sprawy: Z.271.04.2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2018 r. pod numerem 527011-N-2018.

Opublikowano: 06 marca 2018 10:08

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [5.23 MB]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [8.55 MB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [24.91 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.34 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [41.53 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu [58.9 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [61.53 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [988.48 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (część rysunkowa) [1.98 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiary robót [14.19 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.39 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [16.03 KB]

Załącznik nr 10 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [734.78 KB]

Załącznik nr 11 - oświadczenia wykonawcy [20.11 KB]

Załącznik nr 12 - projekt stałej organizacji ruchu [68.84 KB]

Załącznik nr 12 - projekt stałej organizacji ruchu (część rysunkowa) [656.05 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [208.16 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [395.94 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [1.35 MB]

Wyświetleń: 275

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl