Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo"

Nr sprawy: Z.271.05.2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534315-N-2018.

Opublikowano: 21 marca 2018 11:29

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [421.7 KB]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [852.98 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [24.92 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.25 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [41.64 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu [59.04 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [61.65 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [783.46 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (część rysunkowa) [1.62 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiary robót [16.55 KB]

Załącznik nr 7 - przedmiary robót (oznakowanie) [15.39 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.41 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [16.06 KB]

Załącznik nr 10 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [856.08 KB]

Załącznik nr 11 - oświadczenia wykonawcy [20.16 KB]

Załącznik nr 12 - projekt stałej organizacji ruchu [72.38 KB]

Załącznik nr 12 - projekt stałej organizacji ruchu (część rysunkowa) [824.58 KB]

Wyświetleń: 278

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl