Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo"

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo"

Numer sprawy: Z.271.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublokowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018 r. pod numerem 534667-N-2018.

Opublikowano: 21 marca 2018 14:05

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [421.79 KB]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [852.37 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [24.92 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.24 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [41.62 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu [58.98 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania [61.59 KB]

Załącznik nr 6.1 - projekt budowlany - droga osiedlowa [775.52 KB]

Załącznik nr 6.2 - projekt budowlany - droga osiedlowa (rysunki) [942.46 KB]

Załącznik nr 6.3 - projekt budowlany - dojazd + parking [779.31 KB]

Załącznik nr 6.4 - projekt budowlany - dojazd + parking (rysunki) [667.93 KB]

Załącznik nr 7.1 - przedmiary robót (droga osiedlowa) [15.39 KB]

Załącznik nr 7.2 - przedmiary robót (dojazd + parking) [15.31 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.42 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [18.67 KB]

Załącznik nr 10.1 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (droga osiedlowa) [444.73 KB]

Załącznik nr 10.2 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dojazd + parking) [428.52 KB]

Załącznik nr 11 - oświadczenia wykonawcy [20.17 KB]

Odpowiedzi na pytania [192.12 KB]

Odpowiedzi na pytania_2 [191.61 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [220.73 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [419.18 KB]

Wyświetleń: 481

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl