Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie"


Nazwa zadania: "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie"

Nr sprawy: Z.271.01.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2019 r. pod numerem 504668-N-2019.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2019 r. 540014998-N-2019.

Opublikowano: 17 stycznia 2019 13:16

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [399.6 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [196.81 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [932.81 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (od 24.01.2019 r.) [932.63 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [180.02 KB]

Załącznik nr 1a - kosztorys ofertowy [16.76 KB]

Załącznik nr 1a - kosztorys ofertowy (od 24.01.2019 r.) [13.26 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [173.81 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [175.51 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [6.03 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [6.03 MB]

Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy [174.55 KB]

Załącznik nr 7 - oświadczenie o ochronie danych osobowych [170.75 KB]

Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia [1.25 MB]

Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia (od 24.01.2019 r.) [1.27 MB]

Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia (od 24.01.2019 r.) wersja 2 [1.27 MB]

Odpowiedzi na pytania [588.86 KB]

Zmiana SIWZ [565.05 KB]

Zmiana SIWZ 2 [537.81 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [555.42 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [604.59 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [291.08 KB]

Wyświetleń: 267

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl