Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz gm. Chrostkowo"

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz gm. Chrostkowo

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2019 r. pod numerem 515732-N-2019.

Opublikowano: 19 lutego 2019 12:33

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [423.42 KB]

SIWZ [951.46 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [25.98 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.77 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [39.71 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [58.96 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [61.63 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [2.86 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [15.59 KB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót - oznakowanie [15.39 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.32 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [16.11 KB]

Załącznik nr 10.1 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [605.06 KB]

Załącznik nr 10.2 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - oznakowanie [205.71 KB]

Załącznik nr 11 - oświadczenia wykonawcy [20.16 KB]

Załącznik nr 12 - projekt stałej organizacji ruchu - opis [65.47 KB]

Załącznik nr 12 - projekt stałej organizacji ruchu - rysunki [923.25 KB]

Załącznik nr 13 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [17.44 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [205.69 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [397.52 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [300.87 KB]

Wyświetleń: 270

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl