Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Utwardzenie terenu kostką brukową wraz z obrzeżami"


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Utwardzenie terenu kostką brukową wraz z obrzeżami”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2019 r. pod numerem 532921-N-2019,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 03.04.2019 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.04.2019 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 03.04.2019 r.

Opublikowano: 03 kwietnia 2019 09:28

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [411.01 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [926.86 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [25.41 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.71 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [38.94 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [58.97 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [61.61 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [1.13 MB]

Załącznik nr 6a - projekt budowlany (rys. 1) [216.78 KB]

Załącznik nr 6b - projekt budowlany (rys. 2) [190.03 KB]

Załącznik nr 6c - projekt budowlany (oświadczenie) [438.82 KB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [227.25 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych [15.97 KB]

Załącznik nr 9 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [3.06 MB]

Załącznik nr 10 - oświadczenia wykonawcy [20.17 KB]

Załącznik nr 11 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [17.54 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [237.41 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [466.36 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [948.96 KB]

Wyświetleń: 519

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl