Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo”.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2019 r. pod numerem 536982-N-2019,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 12.04.2019 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.04.2019 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 12.04.2019 r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało:

 -        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2019 r. pod numerem 540077981-N-2019,

 -        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 19.04.2019 r.,

 -        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.04.2019 r.,

 -        zmieniona SIWZ udostępniona od dnia 19.04.2019 r.


Opublikowano: 12 kwietnia 2019 10:16

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [432.06 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [227.72 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (nieaktualna) [977.11 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (od 19.04.2019 r.) [973.74 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [180.28 KB]

Załącznik nr 1a - wykaz cen [171.34 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (nieaktualne) [173.46 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (od 19.04.2019 r.) [173.65 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [198.2 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [6.03 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (nieaktualne) [6.03 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (od 19.04.2019 r.) [6.03 MB]

Załącznik nr 6 - program funkcjonalno-użytkowy [2.51 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [942.59 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [176.14 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [169.12 KB]

Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [170.82 KB]

Zmiana SIWZ [1.32 MB]

Informacja o złożonych ofertach [232.18 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [411.17 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [2.07 MB]

Wyświetleń: 347

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl