Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji C.O. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2019 r. pod numerem 578938-N-2019,

- zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 26.07.2019 r.,

- wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.07.2019 r.,

- SIWZ udostępniona od dnia 26.07.2019 r.

Opublikowano: 26 lipca 2019 10:30

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [422.78 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [943.15 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.46 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.37 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [41.56 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.13 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [61.95 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (opis) [11.56 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (rysunki) [13.39 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (instalacja c.o.) [4.97 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [412.81 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.39 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [15.02 KB]

Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.73 KB]

Informacja na temat złożonych ofert. [194.25 KB]

Unieważnienie postępowania [210.16 KB]

Wyświetleń: 224

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom-jst.pl