Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2019 r. pod numerem 589393-N-2019,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 26.08.2019 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.08.2019 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 26.08.2019 r.


Opublikowano: 26 sierpnia 2019 10:37

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [4.2 MB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [7.51 MB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.55 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.37 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [24.46 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.1 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [61.92 KB]

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw [15.74 KB]

Załącznik nr 7 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [17.49 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [206.14 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [311.3 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [305.32 KB]

Wyświetleń: 377

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl