Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Doposażenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chrostkowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2019 r. pod numerem 591301-N-2019,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 30.08.2019 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.08.2019 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 30.08.2019 r.

Opublikowano: 30 sierpnia 2019 10:53

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [402.47 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [922.46 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.38 KB]

Załącznik nr 1a - wykaz cen [11.92 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.37 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [21.79 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.3 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.15 KB]

Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.66 KB]

Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia [951.29 KB]

Odpowiedzi na pytania [147.84 KB]

Odpowiedzi na pytania (2) [172.04 KB]

Odpowiedzi na pytania (3) [175.58 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [408.44 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [533.86 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [296.21 KB]

Wyświetleń: 350

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl