Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chrostkowo


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.11.2019 r. pod numerem 621096-N-2019,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 12.11.2019 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.11.2019 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 12.11.2019 r.

Opublikowano: 12 listopada 2019 11:23

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [464.8 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [214.99 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1.03 MB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (od 19.11.2019) [1.03 MB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [29.31 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (od 19.11.2019) [29.2 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.37 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [898.02 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy (od 19.11.2019) [218.5 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.46 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.67 KB]

Załącznik nr 6 - wykaz usług [41.5 KB]

Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi [17.58 KB]

Załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.66 KB]

Zmiana SIWZ [450.71 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [195.02 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [318.39 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [337.49 KB]

Wyświetleń: 385

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl