Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2020 r. pod numerem 530161-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 08.04.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.04.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 08.04.2020 r.

Opublikowano: 08 kwietnia 2020 10:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [411.1 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [943.53 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.58 KB]

Załącznik nr 1a - karta oferowanego pojazdu [15.12 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.38 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [598.59 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.49 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.65 KB]

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw [15.92 KB]

Załącznik nr 7 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.72 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [194.87 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [303.16 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [301.14 KB]

Wyświetleń: 158

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl