Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz gm. Chrostkowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2020 r. pod numerem 533318-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 22.04.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.04.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 22.04.2020 r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało:

  -        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2020 r. pod numerem 540076342-N-2020,

  -        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 05.05.2020 r.,

  -        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.05.2020 r.,

  -        zmieniona SIWZ udostępniona od dnia 05.05.2020 r.Opublikowano: 22 kwietnia 2020 11:32

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [432.57 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [218.24 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (od 05.05.2020) [971.63 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (od 27.04.2020) [971.41 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [971.51 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.46 KB]

Załącznik nr 1a - wykaz cen [17.3 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.41 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [638.44 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.5 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.66 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [2.58 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (przekroje konstrukcyjne) [210.61 KB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót (od 05.05.2020) [15.94 KB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [15.9 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.38 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [15.01 KB]

Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.71 KB]

Załącznik nr 11 - projekt stałej organizacji ruchu (opis) [53.39 KB]

Załącznik nr 11 - projekt stałej organizacji ruchu (mapa) [1.07 MB]

Załącznik nr 12 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (remont) [1.26 MB]

Załącznik nr 13 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (oznakowanie) [235.38 KB]

Odpowiedzi na pytania [283.63 KB]

Zmiana SIWZ [310.54 KB]

Odpowiedzi na pytania (2) [518.32 KB]

Odpowiedzi na pytania (3) [692.86 KB]

Zmiana SIWZ (2) [836.41 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [243.84 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [478.04 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [312.33 KB]

Wyświetleń: 188

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl