Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2020 r. pod numerem 542354-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 21.05.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.05.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 21.05.2020 r.

Opublikowano: 21 maja 2020 13:02

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [431.35 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [977.42 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.54 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.42 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [43.6 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.74 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.74 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [1.77 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [14.17 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [22.42 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [15.02 KB]

Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.75 KB]

Załącznik nr 11 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [717.7 KB]

Załącznik nr 12 - harmonogram wykonania prac [16.61 KB]

Odpowiedzi na pytania do SIWZ [216.31 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [221.73 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [469.4 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [308.77 KB]

Wyświetleń: 158

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl