Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2020 r. pod numerem 557730-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 03.07.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 03.07.2020 r.

Opublikowano: 03 lipca 2020 08:57

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [436.25 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [979.23 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [55 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [47.99 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [661.07 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [1.73 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [1.74 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [5.45 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [243.22 KB]

Załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [45.19 KB]

Załącznik nr 9 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [13.73 MB]

Załącznik nr 10 - harmonogram wykonania prac [44.92 KB]

Informacja na temat złożonych ofert. [189.48 KB]

Wyświetleń: 55

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl