Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2020 r. pod numerem 557929-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 03.07.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 03.07.2020 r.

Opublikowano: 03 lipca 2020 11:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [437.99 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1008.38 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [55.27 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [48.02 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [668.76 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [1.73 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [1.74 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [7.44 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [1.47 MB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [50.53 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [43.55 KB]

Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [45.21 KB]

Załącznik nr 11 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [17.73 MB]

Załącznik nr 12 - harmonogram wykonania prac [45.33 KB]

Odpowiedzi na pytania [704.24 KB]

Informacja na temat złożonych ofert. [179.58 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [291.04 KB]

Wyświetleń: 78

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl