Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2020 r. pod numerem 562675-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 16.07.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 16.07.2020 r.

Opublikowano: 16 lipca 2020 12:36

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [508.44 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1 MB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [133.52 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [124.51 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [673.71 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [1.51 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [1.51 MB]

Załącznik nr 6.1 - Projekt budowlany - branża budowlana [22.89 MB]

Załącznik nr 6.2 - Projekt budowlany - branża elektryczna [3.77 MB]

Załącznik nr 6.3 - Projekt budowlany - branża sanitarna [4.35 MB]

Załącznik nr 6.4 - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej [271.92 KB]

Załącznik nr 7.1 - Projekt budowlany - branża budowlana [20.09 MB]

Załącznik nr 7.2 - Projekt budowlany - branża elektryczna [3.78 MB]

Załącznik nr 7.3 - Projekt budowlany - branża sanitarna [4.58 MB]

Załącznik nr 7.4 - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej [268.51 KB]

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - część I zamówienia [1.76 MB]

Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - część II zamówienia [1.63 MB]

Załącznik nr 10 - Wykaz osób [127 KB]

Załącznik nr 11 - Wykaz robót budowlanych [119.93 KB]

Załącznik nr 12 - Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [121.55 KB]

Załącznik nr 13 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - część I zamówienia [963.97 KB]

Załącznik nr 14 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - część II zamówienia [963.96 KB]

Załącznik nr 15 - Harmonogram wykonania prac - część I zamówienia [121.93 KB]

Załącznik nr 16 - Harmonogram wykonania prac - część II zamówienia [121.82 KB]

Załącznik nr 17 - Audyt energetyczny - część I zamówienia [6.46 MB]

Załącznik nr 18 - Audyt energetyczny - część II zamówienia [6.15 MB]

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 1 [729.31 KB]

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 [228.3 KB]

Wzór/przykład lampy oświetleniowej, załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 [160.28 KB]

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 [314.2 KB]

Wzór/przykład kotła gazowego, załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 [227.89 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [128.13 KB]

Wyświetleń: 88

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl