Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2020 r. pod numerem 563132-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 16.07.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.07.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 16.07.2020 r.

Opublikowano: 16 lipca 2020 14:45

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [437.38 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1009.31 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [86.49 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [79.15 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [659.59 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [1.53 MB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [1.53 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (cz. 1) [18.66 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (cz. 2) [8.89 MB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany (cz. 3) [6.89 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [590.85 KB]

Załącznik nr 8 - wykaz osób [81.96 KB]

Załącznik nr 9 - wykaz robót budowlanych [74.86 KB]

Załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [76.48 KB]

Załącznik nr 11 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [807.54 KB]

Załącznik nr 12 - harmonogram wykonania prac [76.49 KB]

Odpowiedzi na pytania - 1 [184.89 KB]

Odpowiedzi na pytania - 2 [148.76 KB]

Odpowiedzi na pytania - 3 [225.46 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [189.34 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. [390.33 KB]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [437.4 KB]

Wyświetleń: 177

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl