Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2020 r. pod numerem 572781-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 10.08.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.08.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 10.08.2020 r.

Opublikowano: 10 sierpnia 2020 13:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [435.15 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [951.95 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.39 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [19.46 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [637.47 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.97 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.9 KB]

Załącznik nr 6 - projekt budowlany [5.78 MB]

Załącznik nr 7 - przedmiar robót [779.31 KB]

Załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.8 KB]

Załącznik nr 9 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych [1020.83 KB]

Załącznik nr 10 - harmonogram wykonania prac [16.59 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [217.62 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [390.09 KB]

Wyświetleń: 87

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl