Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

-        opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2020 r. pod numerem 585688-N-2020,

-        zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chrostkowo.pl w dniu 16.09.2020 r.,

-        wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.09.2020 r.,

-        SIWZ udostępniona od dnia 16.09.2020 r.

Opublikowano: 16 września 2020 14:04

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Chrostkowo

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [417.51 KB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [945.4 KB]

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [26.3 KB]

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.61 KB]

Załącznik nr 3 - wzór umowy [482.91 KB]

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [59.75 KB]

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu [62.62 KB]

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw [15.8 KB]

Załącznik nr 7 - oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych [16.82 KB]

Informacja na temat złożonych ofert [228.55 KB]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty [471.07 KB]

Wyświetleń: 86

Gmina Chrostkowo

Realizacja: IDcom.pl