Jeżeli chcesz otrzymywać darmowe powiadomienia o:

 • zebraniach wiejskich,
 • terminach zbiórek odpadów wielkogabarytowych,
 • nadchodzących zagrożeniach (np. wichury, gwałtowne burze),
 • imprezach kulturalnych i sportowych,
 • bezpłatnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach, itp.,
 • innych ważnych wydarzeniach w gminie,

wyślij sms pod numer 515 952 519, o treści:


L.p.

Sołectwo

Treść SMSa aktywującego

Treść SMSa dezaktywującego

1

 Adamowo

TAK.ADAMOWO

NIE.ADAMOWO

2

 Chojno

TAK.CHOJNO

NIE.CHOJNO

3

 Chrostkowo

TAK.CHROSTKOWO

NIE.CHROSTKOWO

4

 Chrostkowo Nowe

TAK.CHROST.NOWE

NIE.CHROST.NOWE

5

 Głęboczek

TAK.GLEBOCZEK

NIE.GLEBOCZEK

6

 Gołuchowo

TAK.GOLUCHOWO

NIE.GOLUCHOWO

7

 Janiszewo

TAK.JANISZEWO

NIE.JANISZEWO

8

 Kawno

TAK.KAWNO

NIE.KAWNO

9

 Ksawery

TAK.KSAWERY

NIE.KSAWERY

10

 Lubianki

TAK.LUBIANKI

NIE.LUBIANKI

11

 Majdany

TAK.MAJDANY

NIE.MAJDANY

12

 Makówiec

TAK.MAKOWIEC

NIE.MAKOWIEC

13

 Nowa Wieś

TAK.NOWAWIES

NIE.NOWAWIES

14

 Sikórz

TAK.SIKORZ

NIE.SIKORZ

15

 Stalmierz

TAK.STALMIERZ

NIE.STALMIERZ

16

 Wildno

TAK.WILDNO

NIE.WILDNO

 

Płacisz jak za zwykłego smsa, zgodnie ze swoim planem taryfowym. Twój numer będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłania komunikatów przez Urząd Gminy Chrostkowo.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z powiadomień wysyłając smsa o treści NIE.NAZWA_KANAŁAU (np. NIE.CHROSTKOWO) pod numer 515 952 519.

 

Za otrzymywane SMS-y nie ponosisz opłat.

 

UWAGA!!! W związku z utworzeniem nowego systemu powiadamiania sms baza danych  z numerami telefonów będzie tworzona od nowa. Nie istnieje możliwość przeniesienia numerów telefonów z poprzedniego systemu.

 

Treść sms-a musi być w pełni zgodna z podanym wykazem. Przesłanie wiadomości z dodatkowymi znakami (spacja lub dodatkowe kropki, inne znaki) lub nie wpisanie kropki pomiędzy wskazanymi wyrazami, skutkować będzie niezarejetrowaniem się w systemie.

 


 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY CHROSTKOWO

 


 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Systemu Powiadamiania SMS Gminy Chrostkowo (zwanego dalej „Systemem”).
 2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Gminy Chrostkowo (zwany dalej „Urzędem”).
 3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści ustalonej przez Urząd.

 

§ 2 Zasady korzystania z Systemu

 

 1. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Systemu.
 2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM może dokonać rejestracji w Systemie poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Urząd na numer 515 952 519.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Urząd na numer 515 952 519.
 4. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora GSM.

 

 § 3 Komunikaty SMS

 

 1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy. Treści tego typu rozsyłane są do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników bez względu na grupę tematyczną, do której zapisali się w Systemie podczas procesu rejestracji (w przypadku utworzenia grup tematycznych przez Urząd);
 • Informacje o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;
 • Informacje promujące działalność Urzędu oraz jego służb wśród społeczności lokalnej np. wiadomości dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź wspieranych przez Urząd lub odbywających się na jego terenie;
 • Informacje o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu.

 

 2. Urząd Gminy Chrostkowo zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do systemu wyrazili zgodę na ich otrzymywanie oraz o tematyce dotyczącej Urzędu.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 2. Urząd Gminy Chrostkowo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
 3. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu.
 4. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Urząd.
 5. Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowiązuje od dnia 01 września 2015 r.